วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เอกสารที่ใช้เพื่อเพิ่มชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม ถอนเงิน บัญชีนิติบุคคล

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. สำเนาอช.13 (เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล)
พร้อมลายเซ็น ผู้มีอำนาจลงนาม เก่า / ใหม่

2. เอกสารสรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการ ที่มีมติเห็นชอบให้ทำการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
โดยต้องมีการระบุชื่อบัญชี/เลขบัญชี ที่ต้องการดำเนินการ

3.สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม ท่าน เก่า/ใหม่

4.สำเนาข้อบังคับ นิติบุคคลอาคารชุด พร้อม ลายเซ็นผู้มีอำนาจ ลงนาม เก่า / ใหม่

5.แบบฟอร์ม ของทางธนาคาร (ใบปะหน้า) พร้อมลงนาม ผู้มีอำนาจ เก่า/ใหม่

6.กรณี เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้ passport ประกบกับ อช.2 โฉนดที่ดิน
, สัญญาซื้อขาย เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

จากนั้น ทางธนาคารจะมอบการ์ดลายเซ็น เพื่อให้ เพิ่มลายเซ็น ผู้ใีอำนาจลงนามใหม่ สำหรับ บัญชีกระแส 2,บัญชี ออมทรัพย์ 1,ส่งเข้าสำนักงานใหญ่ 1


วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

dixzixmix@gmail.comไฟ LED 4 ดวง อัตโนมัติ เปิดปิด ตามการเคลื่อนไหว (ถ่าน AA เพียง 1 ก้อน)ไฟอัตโนมัติ จะส่องสว่างเมื่อมีการเคลื่อนไหว รัศมี 5 เมตร  ทำงานในที่มืด หากเรา
เคลื่อนไหวบริเวณหน้าไฟ จะติดอัตโนมัติทันที  
ประหยัดไฟมาก ใช้ถ่าน ก้อนเล็ก AA เพียงก้อนเดียว 
การนำไปใช้
  • ติดหน้ากลอนประตู สำหรับส่องอัตโนมัติเวลาไขกุญแจ
  • ติดไว้ในรถ กลอ่งเก็บ ท้ายรถ
  • ทางเดินบันได
  • ห้องน้ำ
  • ตู้เก็บของ ลิ้นชักต่างๆในบ้าน